امور رفاهی همکاران دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک

 
با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با استخر پیام ،همکاران  محترم در صورت تمایل به دریافت کارت دارای تخفیف به اداره امور اداری و پشتیبانی مراجعه فرمایند - 94/3/10 بیمه تکمیلی