سه شنبه 30 آبان 1396
  مناقصات و مزایدات

آگهی اجاره مغازه شماره سه واقع در خوابگاه جنت آگهی فروش اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تبریز( مرحله دوم )آگهی فروش اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تبریز

آگهی اجاره مغازه شماره 2 (خوابگاه جنت) آموزشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز (مرحله دوم) آگهی اجاره مغازه شماره 2 (خوابگاه جنت) آموزشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز 


آگهی اجاره مغازه شماره یک واقع در خوابگاه جنت - مرحله دوم

آگهی اجاره زمین پشت سالن ورزشی والیبال آموزشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز - مرحله دوم

آگهی اجاره زمین پشت سالن ورزشی والیبال دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز 

آگهی اجاره نانوایی دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز

 آگهی اجاره مغازه های شماره یک وچهار واقع درخوابگاه جنت       آگهی اجاره بوفه دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز 


       آگهی اجاره انتشارات دانشکده فنی وحرفه ای شماره یک تبریز