معاونت ها

معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع

معاونت آموزشی،پژوهشی وفناوری

معاونت دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی