برچسب شده با سالن مکانیک خودرو
مطالب/ افتتاح سالن کارگاه مکانیک خودرو درمرکز شماره دوپسران تبریز                            
      بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای،دکتر شمس رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سالن جدیدالتاسیس کارگاه مکانیک مرکز شماره دو پسران دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را افتتاح نمودندودر ادامه ازخوابگاه این مرکز بازدیدو از نزدیک جویای حال دانشجویان ساکن خوابگاه شدند
دوشنبه 6 آذر 1396