برچسب شده با نظارت
مطالب/ بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها دولتی استان آذربایجان شرقی                            
      بنابر گزارش روابط عمومی هیات نظارت و ارزیابی دانشگاهها دولتی استان آذربایجان شرقی از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید بعمل آوردند
دوشنبه 18 دي 1396