برچسب شده با اربعین
مطالب/ برگزاری مراسم اربعین شهدا                            
      بنابر گزارش روابط عمومی ، مراسم اربعین شهدای گمنام دانشگاه فنی و حرفه ای روز چهارشنبه 29 فروردین از ساعت 3 تا 4 عصر باقرائت فاتحه در سر مزار این شهدای گرانقدر آغازگردید
چهارشنبه 29 فروردين 1397
مطالب/ برگزاری مراسم اربعین شهدای گمنام                            
      بنابر گزارش روابط عمومی ، مراسم اربعین شهدای گمنام دانشگاه فنی و حرفه ای روز چهارشنبه 29 فروردین از ساعت 3 تا 4 عصر باقرائت فاتحه در سر مزار این شهدای گرانقدر آغازخواهد شد
دوشنبه 27 فروردين 1397