برچسب شده با دکتر فیروز
مطالب/ سفر دکتر علیرضا فیروز معاون محترم اداری ومالی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به تبریز                            
      دکتر علیرضا فیروز معاون محترم اداری،مالی ومدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای کشوردرطی سفری ازمجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بازدید نمودند ...
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397