دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 
مجلس ترحیم فرزند دلبند همکار محترم آقای طاها فرضی نوگل تازه شکفته امیرعلی فرضی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
دوشنبه 9 بهمن 1402