مناقصات

برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم 971

جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم 971 (نیمسال اول سالتحصیلی 98-97) اعلام شد .ودر مورخه 21/06/1397 براساس زمانبندی اعلان شده در متن اطلاعیه انجام خواهد گرفت.
چهارشنبه چهاردهم شهريور 1397