شناسه پرداخت بانکی

کد استاندارد    :  کد ده رقمی      
شماره حساب دانشکده   :   2173070401009