دفتر روابط عمومی

 

روابط عمومی یا هنر هشتم

روابط عمومی هنر زیبا اندیشی و پرورش زیباهای اطراف ماست و طبعا مشارکت در جامعه و پیشرفت و توسعه کشور و پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یکی از مظاهر زیبایی هاست که درجامعه خلق می شود وهرجا مشارکتی هست ، همفکری هست و همراهی و همگامی هست و خروجی اش عنایت و توجه خداست که راحتی انسانها آرامش و اجتماع و پیشرفت و تعالی است .

بنیادین ترین اندیشه زیر ساخت مشارکت پذیرش اصل برادری است که در میان جامعه و هدف آن همفکری ، همکاری تشریک مساعی افراد در تمامی زمینه هاست .

مهم ترین کارکرد روابط عمومی ها در سازمانها هم بستر سازی این امر حتی افزایش مشارکت است . روابط عمومی با مشارکت معنی پیدا می کند .

روابط عمومی ها در حرکت  جهادی باید با توجه به محیط های بی انتهای مجازی تولید محتوا نمایند تا روابط عمومی خدمت محور با همدلی و همزبانی و مشارکت و خرد جمعی صورت گیرد .

ما همدل و هم آئین برآنیم در فعالیت های خود با اصول اخلاقی و اصول ارتباط کلامی و فراتر از آن نگاهمان را در ارتباط بصری افزایش داده و همواره در اندیشه های درونی و فرهنگی سازمان ریشه بیاندازیم.

 

                                                                             روابط عمومی  

                                               دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی