ارتباط با دانشگاه

 
 
آدرس پستی

استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منظریه - سایت مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

کد پستی : 5174913136

صندوق پستی : 135-51745


مخابرات دانشگاه : 12-34779011-041

روابط عمومی : 34765665-041

نمابر : 34779065-041 و 34779066-041

سایت اطلاع رسانی : tct.ac.ir

 

شماره تلفن

قسمت

ردیف

34794035

ریاست

1

34785808

معاونت اداری ، مالی

2

34768821

معاونت  آموزشی و پژوهشی

3

34768817

معاونت فرهنگی و دانشجوئی

4

34782737

رئیس امور اداری

5

34782717

رئیس امور مالی

6

34782448

رئیس اداره آموزش

7

34798898

حراست

8

34765665

روابط عمومی

9

34768818

گزینش

10

34798880

کارپردازی –فاکس

11

34797702

مدیر گروه مکانیک

12

34797782

مدیر گروه برق

13

34797876

مدیر گروه عمران

14

34779066

دبیرخانه - فاکس

15

34799655

مرکز فناوری اطلاعات

16

34765665

برنامه ریزی و آموزشهای آزاد

17

34782777

بسیج کارکنان

18

34799714

بیسج دانشجوئی

19

34793338

کمیته عمرانی و فنی

20

34765666

نگهبانی

21

34798146

کارگاه مکانیک

22

34779012

تلفنخانه

23

34779011

تلفنخانه

24

34796197

تلفنخانه

25

34798844

تلفنخانه – فکس

26

34791781

خوابگاه جنت - سرپرستی

27

34771666

خوابگاه جنت - نگهبانی

28

32800555

خوابگاه بهار -  سرپرستی

29

32829585

خوابگاه بهار - نگهبانی

30