ارتباط با دانشگاه

آدرس پستی

استان آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای منظریه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

کد پستی  5174913136

صندوق پستی   135-51745

مخابرات 041-34779011-12

روابط عمومی : داخلی 278

امور فارغ التحصیلان : داخلی 257 و 274

ارتباط با صنعت : داخلی 226

نمابر 34779065 041- و 041-34779066

سایت اطلاع  tct.ac.ir
 
ردیف قسمت شماره تلفن
1 ریاست 34794035
2 معاونت اداری و مالی 34785808
3 معاونت آموزشی و پژوهشی 34768821
4 معاونت فرهنگی و دانشجوئی 34768817
5 رئیس امور اداری 34765665
6 رئیس امور مالی 34782717
7 رئیس اداره آموزش 34782448
8 حراست 34798898
9 گزینش 34768818
10 کارپردازی فاکس 34798880
11 مدیر گروه برق 34797702
12 مدیر گروه مکانیک 34797782
13 مدیر گروه عمران 34797876
14 دبیرخانه - فاکس 34779066
15 برنامه ریزی و آموزشهای آزاد 34765665
16 بسیج کارکنان 34782777
17 بیسج دانشجوئی 34799714
18 کمیته عمرانی و فنی 34793338
19 نگهبانی 34765666
20 کارگاه مکانیک 34798146
21 تلفنخانه 34779012
22 تلفنخانه 34779011
23 تلفنخانه فکس 34798844
24 خوابگاه جنت - سرپرستی 34791781
25 خوابگاه جنت - نگهبانی 34771666
26 خوابگاه بهار -  سرپرستی 32800555
27 خوابگاه بهار -   نگهبانی 32829585