اعضای هیئت رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی