آدرس  :

 تبریز - انتهای منظریه - دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

شماره تلفن ثابت :

  ۱۲ - ۳۴۷۷۹۰۱۱ - ۰۴۱

فاکس:

  - ۳۴۷۷۹۰۶۵ - ۰۴۱